MEIBES - spolehlivé systémy pro kotelny

Certifikácia

Certifikáty výrobkov nájdete v jednotlivých kapitolách u každého výrobku.

Vyjadrenia Výskumného ústavu pozemných stavieb, autorizovanej osoby AO 227 k problematike tzv. "Vyhlásenie o zhode".

Od vstupu SR do EÚ nie je distribútor oprávnený vydávať vyhlásenie o zhode podľa požiadaviek zákona č 22/1997 Zb. v platnom znení. Táto povinnosť zo zákona vyplýva iba pre výrobcu alebo dovozcu, kde dovozcom je myslený ten, kto uvádza na trh výrobky z krajín mimo EÚ. U výrobkov kde to zákon vyžaduje, preukazuje spoločnosť Meibes sro bezpečnosť výrobkov a vhodnosť ich použitia do stavieb certifikáty výrobkov.


  1. Certifikát ISO 9001 - Meibes DE
  2. Certifikát ISO 9001 - Meibes EN
  3. Certifikát ISO 9001 - Broen
  4. Certifikát ISO 9001 - Pentec
  5. Certifikát ISO 9001 - Rossweiner
  6. Certifikát ISO 9001 - Seppelfricke
  7. Certifikát ISO 9001 - Simplex